"උඹ නෙවෙයි මගේ ලොක්කා. කතානායක තමයි මගේ ලොක්කා" - Ranjan Ramanayake parliament speech

Aluth Gossip

Sit down boss, you's not my boss - "උඹ නෙවෙයි මගේ ලොක්කා. කතානායක තමයි මගේ ලොක්කා" - Ranjan Ramanayake .

https://clip.dj/ZuKArwMFK7w