નવી વહુ અને પત્ની - ગુજરાતી સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી - Mehul Mehta - Gujarati Standup Comedy

Asal Gujarati

#gujaratistandupcomedy #ગુજરાતીસ્ટેન્ડઉપકૉમેડી #ગુજરાતીકૉમેડી મેહુલ મેહતા "New Bride & Wife .

https://clip.dj/4a00np1UWpU