මම නැගිට්ටා පුතේ / Mama Nagitta Puthe / Happy New Year / Nikka Production.

Nikka production

DERECTOR by _ NiRaN kAwIsHkA.(NiKkA). WRITER by _ NiRaN kAwIsHkA.(NiKkA). CAMERA by _ HiRuShA dIlMiN.(HiRuwA)

https://clip.dj/CPxwFBdLH-4