Farkh khokhar and Zafar Supari Dera Taji khan khokhar Islamabad Pakistan

Abdullah Qureshi

https://clip.dj/IuNm-EI18Yk