சண்முக கவசம் | Shanmuga Kavasam Full with Tamil Lyrics | Dr. Seerkazhi S.Govindarajan | தமிழ் வரிகள்

Ambuli Studios

ஸ்ரீமத் பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள் அருளிய சண்முக கவசம்.