Anyatha Sharanam Nasti | Jai Stuti Sheela Shethia

Sheela Shethia

Jain Stavan "Anyatha Sharanam Nasti Twameva Sharanam Mama" by Sheela Shethia a pure Jain stotra for Jain Stavan lovers ...

https://clip.dj/AtjlsxG67i0